نمونه موفق جراحی تومورمغزی بدخیم

تومور مغزی بدخیم : گلیوبلاستوما مولتی فرم (GBM)
خانم 35 ساله با تشنج های مکرر وسردرد شدید که به درمان های دارویی پاسخ نداده است. بیمار تحت بررسی قرار گرفت وضایعه بزرگ در اکسی پوت راست دیده شد. بیمار تحت عمل جراحی تومور مغزی به صورت "کرانیوتومی وتخلیه میکروسکوپیک تومور "قرار گرفت. بعد از عمل جراحی مغر ،  بیمار با حال خوب مرخص شد. بیمار جهت رادیوتراپی و شیمی درمانی معرفی شد.

 

تومورمغزی بدخیم

نمونه موفق جراحی تومورمغزی بدخیم

تومورمغزی بدخیم

نمونه موفق جراحی تومورمغزی بدخیم

تومورمغزی بدخیم

نمونه موفق جراحی تومورمغزی بدخیم

دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید