نمونه هایی از اعمال جراحی دکتر علیرضا تیموری

اصلاح شکل سر

تصاویر
اصلاح شکل سر

جراحی تنگی کانال کمر

تصاویر
جراحی تنگی کانال کمر

جراحی کیاری مالفورمیشن

تصاویر
جراحی کیاری مالفورمیشن

جراحی دیسک تخریب شده پشتی

تصاویر
جراحی دیسک تخریب شده پشتی

جراحی توموربا اثر فشاری بر اعصاب محیطی

تصاویر
جراحی توموربا اثر فشاری بر اعصاب محیطی

جراحی اندوسکوپیک تومور داخل بطنی

تصاویر
جراحی اندوسکوپیک تومور داخل بطنی

نمونه موفق جراحی تومورمغزی بدخیم

تصاویر
نمونه موفق جراحی تومورمغزی بدخیم

تومورخوش خیم مغز

تصاویر
تومورخوش خیم مغز

شکستگی مهره گردن

تصاویر
شکستگی مهره گردن

جراحی تومور هیپوفیز

تصاویر
جراحی تومور هیپوفیز

تومور خوش خیم مغز

تصاویر
تومور خوش خیم مغز

دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید