تمرینات-ورزشی-مناسب-برای--دردهای-کمر

برای دردهای کمر

نکته مهم درد مورد تاثیرات ورزش،انجام مرتب،صحیح وطولانی مدت آنها است.اگر ورزش ها طبق برنامه منظم انجام نشود یا به شیوه صحیح صورت نگیرد یا دوره کامل آن طی نشود،تاثیری نخواهند داشت وحتی ممکن است باعث آسیب شوند
 
تمرینات-ورزشی-جهت-تقویت-عضلات-گردن

تقویت عضلات گردن

نکته مهم درد مورد تاثیرات ورزش،انجام مرتب،صحیح وطولانی مدت آنها است.اگر ورزش ها طبق برنامه منظم انجام نشود یا به شیوه صحیح صورت نگیرد یا دوره کامل آن طی نشود،تاثیری نخواهند داشت وحتی ممکن است باعث آسیب شوند
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید