مراقبت-بعد-از-عمل-جراحی-مغز

بعد از جراحی مغز

بسیاری از بیماران که تحت عمل جراحی مغز قرار گرفته اند تا مدتی نیاز به حمایت برای انجام فعالیت های روزانه دارند.ضمن توصیه به شروع هر چه زودتر فعالیت های معمول از جمله قدم زدن،بهتر است حداقل به مدت یک هفته بیمار فقط کارهای ضروری خود را با حمایت یکی از همراهان انجام دهد.بازگشتن به فعالیت های طبیعی ممکن است تا بیش از یک ماه به تاخیر بیفتد.
مراقبت-های-بعد-از-عمل-جراحی-ستون-فقرات

بعد از جراحی ستون فقرات

بسیاری از بیماران که تحت عمل جراحی قرار گرفته اند تا مدتی نیاز به حمایت برای انجام فعالیت های روزانه دارند.ضمن توصیه به شروع هر چه زودتر فعالیت های معمول از جمله قدم زدن،بهتر است حداقل به مدت یک هفته بیمار فقط کارهای ضروری خود را با حمایت یکی از همراهان انجام دهد.بازگشتن به فعالیت های طبیعی ممکن است تا بیش از یک ماه به تاخیر بیفتد.
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید