دیسک ها در تمام ستون فقرات،بافت منعطفی هستنذ که بین مهره ها قرار دارند.بواسطه همین دیسک ها هست که مهره ها روی هم به راحتی حرکت می کنند.به تدریج وبا فزایش سن ودر افرادی که زمینه خانوادگی داشته باشند این دیسک تخریب می شوند که ابتدا باعث درد گردن وسپس با فشار روی اعصاب باعث درد تیرکشنده به دست ها می شود.(شکل یک ودو)
در مواردی که بیرون زدگی دیسک گردن
 1-درد شدید باشد ومقاوم به درمان های طبی
2-منجر به ضعف دست ها شود
جراحی دیسک گردن ضروری است. در این موارد"جراحی میکروسکوپی تخلیه دیسک گردن از قدام گردن وبرطرف کردن فشار بر روی اعصاب وسپس جایگزینی دیسک با پروتز مخصوص "(شکل سه)می باشئ.طول برش در حد 3سانتی متر ومدت جراحی زیر 2ساعت می باشد.بیمار روز بعد از عمل از بیمارستان مرخص می شود وبرای یک یا دوماه از گردن بند مخصوص استفاده می کند
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید