جمجمه انسان از استخوان های متعددی تشکیل شده است.این استخوان ها در هنگام تولد از هم جدا هستند(شکل یک)وبعدا به تدریخ به هم جوش می خورند.در صورتیکه بعضی از استخوان ها به صورت زودرس یا غیر قرینه جوش بخورند شکل جمجمه غیر طبیعی می شود.(شکل دو)در این موارد هر چه زودتر کودک باید تحت عمل جراحی"بازکردن سوچورها واصلاح شکل سر"قرار گیرد.(شکل سه)این عمل باید تحت تمهیدات خاص بیهوشی وجراحی دقیق انجام شود.عمل جراحی در حدود 3-4ساعت طول می کشدوبخیه های بیمار 10 روز بعد کشیده می شود.بیماربعد از عمل 2تا3شب در ICUبستری می ماند ویک هفته بعد از عمل مرخص می شود.وضعیت کودک با ویزیت مکرر وتصویربرداری های لازم پیگیری می شود.
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید