اصلاح شکل سر

جراحی کرانیوسینوستوز(اصلاح شکل سر که به دلیل جوش خوردن زودهنگام استخوان های سر بوجود می آید)
کودک 5ماهه ای که به دلیل شکل غیرطبیعی سر که از زمان تولد به تدریج بیشتر شده است تحت بررسی قرار گرفت.برای کودک،بیماری کرانیوسینوستوز مطرح شد.د راین بیماری استخوان های سر به صورت زودرس شروع به جوش خوردن می کنند ونتیجه ان شکل غیر طبیعی سر می شود.بیمار با تمهیدات بیهوشی تحت عمل جراحی قرار گرفت وشکل سر اصلاح شد.کودک با حال خوب مرخص شد.
 

جراحی اصلاح شکل سر

اصلاح شکل سر

جراحی اصلاح شکل سر

اصلاح شکل سر

جراحی اصلاح شکل سر

اصلاح شکل سر

جراحی اصلاح شکل سر

اصلاح شکل سر

جراحی اصلاح شکل سر

اصلاح شکل سر

دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید