جراحی تنگی کانال کمر

جراحی تنگی کانال کمر همراه با ناپایداری ستون فقرات
خانم 64 ساله با سابقه دیابت که به دلیل ناتوانی در راه رفتن مراجعه نموده بود.بیمار ذکر می کرد بعد از 50 مترراه رفتن به دلیل درد پای شدید،مجبور به نشستن می شود.بیمار تحت عمل"جراحی لامینکتومی ستون فقرات وپایدارسازی مهره ها با سیستم پیتانیومی پیچ وراد قرار گرفت.2روز بعد از عمل جراحی،بیمار مرخص شد.علایم بیمار برطرف شد.درمان های مربوط به پوکی استخوان شروع شد

جراحی تنگی کانال کمر

جراحی تنگی کانال کمر

جراحی تنگی کانال کمر

جراحی تنگی کانال کمر

جراحی تنگی کانال کمر

جراحی تنگی کانال کمر

دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید