جراحی کیاری مالفورمیشن

جراحی کیاری مالفورمیشن(پایین آمدن بخش هایی از مخچه داخل گردن وفشار بر روی نخاع)
خانم 57ساله با سردرد وضعف دست وپاها که در بررسی های انجام شده برای وی،بیماری کیاری مطرح شد.بیمار تحت عمل "جراحی میکروسکوپیک دکمپرشن حفره خلفی قرار گرفت.بعد از جراحی علایم بهبود یافت وکیست داخل نخاعی برطرف شد.
 

جراحی کیاری مالفورمیشن

جراحی کیاری مالفورمیشن

جراحی کیاری مالفورمیشن

جراحی کیاری مالفورمیشن

جراحی کیاری مالفورمیشن

جراحی کیاری مالفورمیشن

دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید