جراحی دیسک تخریب شده پشتی

جراحی دیسک تخریب شده پشتی
آقای 62 ساله با شکایت درد پشت وضعف پاها که به تدریج بدتر شده است .بیمار در هنگام مراجعه قادر به راه رفتن نبود.در تصاویردیسک T11-T12با فشار روی نخاع دیده شد.بیمار به روش"توراکوتومی(جراحی با بازکردن قفسه سینه)وتخلیه دیسک وپایدارسازی مهره "تحت عمل جراحی قرار گرفت.
 

جراحی دیسک تخریب شده پشتی

جراحی دیسک تخریب شده پشتی

جراحی دیسک تخریب شده پشتی

جراحی دیسک تخریب شده پشتی

جراحی دیسک تخریب شده پشتی

جراحی دیسک تخریب شده پشتی

جراحی دیسک تخریب شده پشتی

جراحی دیسک تخریب شده پشتی

دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید