جراحی توموربا اثر فشاری بر اعصاب محیطی

جراحی توموربا اثر فشاری بر اعصاب محیطی
خانم 28ساله با سابقه بیماری نوروفیبروماتوزیز که به دلیل درد شدیدی که به پای چپ تیرمی کشید تحت بررسی قرار گرفت.در ناحیه کمری،خارج از مهره ها یک تومور بزرگ با اثر فشاری بر اعصاب کمری  رویت شد.بیمار با همکاری جراح مسلط به ناحیه مدکور تحت عمل جراحی قرار گرفت وتومور به طور کامل خارج شد

جراحی توموربا اثر فشاری بر اعصاب محیطی

جراحی توموربا اثر فشاری بر اعصاب محیطی

جراحی توموربا اثر فشاری بر اعصاب محیطی

جراحی توموربا اثر فشاری بر اعصاب محیطی

دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید