جراحی اندوسکوپیک تومور داخل بطنی

جراحی اندوسکوپیک تومور داخل بطنی
آقای 45ساله با شکایت سردرد شدید ومفاوم وحواس پرتی که در بررسی مشخص شد دارای ضایعه بزرگ  در عمق مغز در داخل بطن است.بیمار به روش اندوسکوپی(بدون برداشتن استخوان بزرگ سروبا استفاده از دوربین درون بین)تحت عمل جراحی قرار گرفت.ضایعه خارج شد.بیمار چندروز بعداز جراحی با حال خوب مرخص شد.در بررسی های بعدی شواهدی از عود ضایعه وجود ندارد.
 

جراحی اندوسکوپیک

جراحی اندوسکوپیک تومور داخل بطنی

جراحی اندوسکوپیک

جراحی اندوسکوپیک تومور داخل بطنی

دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید