تومورخوش خیم مغز

تومورخوش خیم مغز : اپیدرمویید
اقای 28ساله ای که طی دوماه اخیر،چندنوبت تشنج داشته است.از مدتی قبل دچار ضعف پای راست شده بود.در بررسی انجام شده یک ضایعه به قطر 4 سانتی متر در لوب پاریتال چپ دیده شد.بیمار تحت عمل جراحی"کرانیوتومی وتخلیه کامل تومور"قرار گرفت.با هوشیاری کامل مرخص شد.بعد از عمل تشنج بهبود یافت وضعف پا برطرف شد
 

جراحی تومورخوش خیم مغز

تومورخوش خیم مغز

جراحی تومورخوش خیم مغز

تومورخوش خیم مغز

جراحی تومورخوش خیم مغز

تومورخوش خیم مغز

جراحی تومورخوش خیم مغز

تومورخوش خیم مغز

دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید