شکستگی مهره گردن

شکستگی مهره گردن به دلیل سل مهره ای
خانم 54 ساله ای که با شکایت درد شدید گردن وناتوانی در حرکت دادن آن ،مراجعه نمود.در بررسی ها شکستگی مهره پنجم گردن که منجر به فشار روی نخاع شده بود دیده شد.بیمار با توجه به ناپایداریستون فقرات سریعا تحت عمل جراحی"تخلیه ضایعه مهره وبازسازی گردن با ستون قطعات استخوانی لگن وثابت سازی مهره ها" قرار پرفت.درد بیمار بهبود واضح یافت.جواب نمونه ها مطرح کننده ،سل مهره ای بود که تحت نظر متخصص عفونی برای دریافت انتی بیوتیکی قرار گرفت


 

جراحی مهره گردن

شکستگی مهره گردن

جراحی مهره گردن

شکستگی مهره گردن

دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید