دکتر علیرضا تیموری
جراح مغز واعصاب،دیسک وستون فقرات


مدارک
تخصص جراحی مغز واعصاب وستون فقرات در سال 1391از دانشگاه جندی شاپور
دکترای حرفه ای (پزشکی عمومی)در سال 1383از دانشگاه علوم پزشکی یزد
بورد تخصصی
دریافت بورد تخصصی جراحی مغز واعصاب درسال 1391

سمت ها
1-عضوهیات علمی دانشگاه جندی شاپور نزدیک به 4 سال
2-رییس بخش جراحی مغز واعصاب بیمارستان گلستان اهواز به مدت 3سال
3-معاون پژوهشی گروه جراحی مغز واعصاب دانشگاه جندی شاپور اهواز به مدت 2سال
4-عضوهیات علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران از خرداد 95
5-معاون آموزشی گروه جراحی مغز واعصاب دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهران
6-عضو شورای پژوهشیEDCدانشگاه جندی شاپور اهواز
7-عضو شورای مشورتی پارک علم وفناوری استان خوزستان

جوایز
استاد نمونه دانشگاه جندی شاپور اهواز،جشنواره شهید مطهری،سال 1394
 
کتاب
اعصاب کرانیال،ملاحظات آناتومی وبالینی،سال 1395
 
دریافت نوبت و مشاوره جراحی تماس بگیرید