چگونه کارهای روزانه خودرا صحیح انجام دهیم

متاسفانه بسیاری از کارهای معمول روزانه به شیوه صحیحی انجام نمی شود.اصلاح شیوه زندگی می تواند باعث بهبودی بسیاری از علایم وهمچنین جلوگیری از پدیدآمدن بعضی از مشکلات می شود.


1- بلند کردن صحیح اجسام
 
 
2- روش صحیح رانندگی کردن

 
3- روش صحیح نشستن

 

 
4- شیوه صحیح ایستادن حین کار

 5- شیوه صحیح بلند کردن کودک 
6- شیوه صحیح حمل کردن اشیا


 
7- شیوه صحیح خوابیدن :
سعی کنید در وضعیتی بخوابید که قوس های طبیعی ستون فقراتتان حفظ گردند. از تشکی که فرو رفتگی داشته و به اصطــلاح شکم داده استفاده نکنید، اگر لازم بود زیر تشک یک تخته قرار دهید، بالش همانطور که تکیه گاهی برای سر شما می باشد بـرای گردن نیز باید تکیه گاه فراهم آورد.
 در صورتی کـه بـه پـهـلـو می خوابـید، اندکی زانوهایتان را خم کنید و یک بالش بین زانوهایتان قرار دهید هنـگام خـوابـیدن به پشت، یک بالش زیر زانوها قرار دهید.هـنگام خواب بـه پهلو هیچگاه زانوهایتان را تا قفسه سینه جمع نکنید. هیچ گـاه به روی شکم نخوابید چون به کمر و گردنتان فشار وارد می آید. هرگاه خواستید این کار را بکنید حتما" یک بالش زیر ناحیه میان تنه خود قرار دهید. هنگام برخاستن از روی رختخواب با کمک دست ها بلند شده و نـاگـهـان از نـاحـیه کمر خم نشوید

 

8- نحوه صحیح شیردادن به نوزاد


 
9- نحوه صحیح تعویض پوشاک10- شیوه صحیح تایپ کردن

 
 
11- شیوه صحیح کارکردن با کامپیوترپشت میز
ران موازی با سطح کف اتاق باشد ،آرنج باید اندکی از ۹۰ درجه گشوده تر باشد. مچ دست ها باید مستقیم باشد و به سمت بالا و پایین زانـوها ۲ الی ۳ سانتیمتر بـاید از لـبـه صنـدلی جـلـوتر باشد. مونیتور باید ۴۵ الی ۵۵ سانتی متر از پیشانی فاصـله داشته باشد. راس مونیتور نیز با سـطح چشم هـا در یـک راسـتـا باشد. صفحه کلید بهتر است ۲ سانتی متر بالاتـر از ساعد قرار گرفته و کمی نیز خم گردد.